Wie zijn wij

De naam
De naam van onze school is "Islamitische basisschool Al Qalam." Al Qalam betekent: De Pen. Deze naam is gegeven naar het woord van de Koran:
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)       (الَّذِي"Alladhie 'Alama bi-al Qalam, d.w.z.: "Hij heeft ons door  middel van de pen onderwezen." Op deze manier wil de naam uitdrukking geven aan het onderwijs dat ons doel is en de Islamitische identiteit waar wij ons dagelijks handelen aan relateren.

Visie en missie
Het is onmogelijk om Islamitisch onderwijs en Islamitische opvoeding van elkaar te scheiden. "De moeder is de eerste school" (madrassah   ,( المدرسة  en "Geen vader heeft zijn kind iets beters     te geven dan goede manieren." Uit deze voorbeelden blijkt dat ouders de verantwoordelijkheid dragen voor een goede ontwikkeling van hun kinderen. School en leerkrachten zijn deelgenoten in dat proces.

Basisschool Al Qalam streeft naar goed basisonderwijs op Islamitische grondslag, dat wil zeggen op basis van de Koran en Soennah en los van enigerlei stroming binnen de Islam. De school staat open voor alle kinderen, zowel moslims als niet-moslims. Ons uiteindelijke doel is kinderen te ontwikkelen tot constructieve islamitische burgers die volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving.
De school wil kinderen leren handelen vanuit een gelovige Islamitische instelling: eerlijkheid, verantwoordelijkheid en goed sociaal gedrag staan hierbij centraal. Wij gaan hierbij uit van het goede in elk kind.
Het kind wordt gezien als een onbeschreven blad (fitra الفطرة ) dat wordt gevormd door zijn omgeving. Bovendien is elk kind uniek.
In ons onderwijs richten wij ons op:
• het creëren van een veilige en stimulerende omgeving die een evenwichtige ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt;
• een positieve begeleiding van kinderen door ouders en leerkrachten, waarbij de opvoeder het goede voorbeeld geeft;
• het ontwikkelen van Godsbewustzijn (taqwa التقوى) bij kinderen, opdat zij vanuit een religieus normbesef inhoud geven aan normen en waarden;
• het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om deel te nemen aan de multiculturele samenleving.


De identiteit
De school geeft vorm aan de Islamitische identiteit door het geven van Dien Islam in alle groepen. Aan de hand van een nieuw ontwikkelde methode wordt uitleg gegeven over Koran en Hadith en kennis overgedragen over Islam en het hoe en waarom van goed gedrag  (Achlaaq الأخلاق ). Daarnaast worden twee Islamitische feestdagen gevierd binnen de school: het Id'ul Fitr   (عيد الفطر)   als afsluiting van de Ramadan en het Id'ul Adha(عيد الأضحى) , het offerfeest. Extra aandacht wordt besteed aan dagen als de Asjoera عشوراء)  (, de herdenking van de tocht door de Rode Zee door de Profeet Moesa (a.s.), de Hidjraالهجرة) , de emigratie in 622 van Mekka naar Medina), de Ramadan (de vastenmaand), de Hadj-periode waarin aandacht voor de pelgrimstocht en de Miraadj,المعراج)  de hemelreis van de Profeet Mohamed,v.z.m.h.). Verder wordt op school de Salaat)  ,الصلاة het gebed) gezamenlijk verricht en beginnen we elke dag met de openingssoera uit de Koran. Vanaf groep 5 krijgen jongens en meisjes gescheiden gymnastiek.
Belangrijk is ook dat de kleding van de kinderen niet in strijd is met de identiteit van onze school. Zo moet kleding altijd schoon en netjes zijn. Vanzelfsprekend bedekt de kleding een groot deel van het lichaam.


 
Het klimaat van de school
Een goede sfeer in de school is van groot belang. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we met iedere leerling een open en goede verstandhouding hebben en dat kinderen onderling op een goede manier met elkaar omgaan. Hetzelfde geldt voor de omgang met ouders: het zijn uw kinderen en we moeten ze samen opvoeden. Dit willen we graag in alle openheid met u doen.
Wij hechten veel belang aan een positieve begeleiding van kinderen door ouders en leerkrachten. De opvoeder geeft hierbij het goede voorbeeld. Om kinderen een veilige en stimulerende omgeving te kunnen bieden zijn schoolregels opgesteld, die u op school kunt inzien. Een van die regels is dat het verboden is om lichamelijk te straffen, elkaar bang te maken of te schelden.


Maatschappijvisie van Al Qalam
De Nederlandse samenleving is een multi-etnische en multiculturele samenleving.
In zo'n maatschappij gaan gelijkheid en gelijke kansen samen met respect voor culturele, etnische en religieuze veelvormigheid. Het onderwijs dient de kinderen voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren in en deelnemen aan de Nederlandse samenleving, met de nadruk dit te doen vanuit de eigen religieuze en culturele achtergrond. Een sterke basis geeft immers de mogelijkheid tot een gezonde integratie.

Actief burgerschap
De school verzorgt onderwijs, dat gericht is op de bevordering van de
sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van
kennis en kennismaking met de diversiteit in de samenleving.
De activiteiten, waarin bovenstaand doel wordt verwezenlijkt zijn onder andere:

-Een actief leerlingenraad.
-Deelname aan de Stedelijke Brede School.
-Projecten gericht op andere volkeren/culturen/religies
-Culturele bezoeken aan instanties en instellingen (bijv. musea).
-Een multicultureel lerarenteam als "role-models".
-Elk jaar een spreker over de Tweede Wereld Oorlog (een overlevende of een nakomeling daarvan).