Interne begeleiding

De leerkrachten worden bij hun dagelijks handelen ondersteund, gecoacht en geadviseerd door intern begeleiders. De intern begeleiders kijken mee met de leerkracht naar de kwaliteit van het lesgeven. Dit betreft alle aspecten: klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen, maar ook: hoe wordt het werk nagekeken, hoe wordt de zelfstandigheid van de leerlingen gestimuleerd, hoeveel ruimte krijgen de leerlingen om zelf aan het woord te zijn en op welke wijze wordt er vorm gegeven aan coöperatief leren. Om goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in de groepen voeren de intern begeleiders gedurende het gehele schooljaar klassenbezoeken uit, bij voorkeur met een kijkwijzer. De ingevulde kijkwijzer wordt met de leerkrachten nabesproken. We zien hierdoor het handelen in de klassen als een gedeelde verantwoordelijkheid van leerkrachten en intern begeleiders. De intern begeleider is de achtervang, de terugval, het luisterend oor, maar ook degene die stimuleert en leerkrachten er toe aan zet zich te houden aan de schoolafspraken en steeds oog te hebben voor de hoge verwachtingen die we hebben van onze leerlingen.  

De leerkrachten en de intern begeleiders sparren voortdurend met elkaar. Naast de contacten i.v.m. de klassenbezoeken ook roostermatig via de groeps- en leerlingbesprekingen. De interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de juiste afname van toetsen met het accent op de toetsen die volgens de toetskalender van CITO worden afgenomen.  

De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. De oriëntatie op zorg heeft de focus op afstemming omdat we menen dat dit het meeste recht doet aan elk afzonderlijk kind 

Om de zorg binnen de school gedegen vorm te geven, zijn er drie intern begeleiders werkzaam 

Hafsa Benaissa voor de groepen 1 en 2, werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag.    

Faouzia el Hachmi Stitou voor de groepen 3,4 en 5, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.

Khadija Belhj voor de groepen 6,7 en 8, werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De intern begeleider wordt in omschreven als; de spin in het web en een medewerker met een helikopterview, dit impliceert dat de taakafbakening nooit strak en compleet kan zijn.  Globaal en samengevat vallen de volgende werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de intern begeleiders:  

  • Het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkrachten. 

  • Het uitvoeren van klassenconsultaties met daaraan gekoppeld feedbackgesprekken.  

  • Bewaken toetsafnames en alles wat hier mee samenhangt: zowel methodegebonden-  als CITO toetsen.  

  • Het houden van groeps- en leerlingbesprekingen. 

  • Het coördineren van -  en deelname aan - zorggesprekken met de ouders. 

  • Helpen bij het opstellen van individuele handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven, groeidocumenten en aparte leerlijnen. 

  • Het bewaken van aparte leerlijnen. 

  • Het houden van oplossingsgerichte onderlinge intervisie en wekelijks zorgoverleg. 

  • Het (mede)organiseren van het MultiDisciplinairOverleg 

  • Het onderhouden van contacten met de schoolarts en het schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de functionaris van het Sociaal Jeugd Team, de VVE-peuterspeelzalen, het voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband.