Aanmelden en toelating

Als u overweegt uw kind op onze school aan te melden kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kunt u bellen naar 0182 553965 of u kunt een e-mail sturen.
Tijdens dit gesprek vertellen wij u graag iets over onze school en is er ruimte voor uw vragen.

Heeft u interesse in de school en wilt u uw kind op de wachtlijst plaatsen? Dan kunt u op maandag bellen met school op 0182-553965 of een mail sturen met daarin een terugbelverzoek naar administratie@al-qalam.nl. 
We adviseren u om zo vroeg mogelijk uw kind op de wachtlijst te plaatsen, vanwege het grote aantal aanmeldingen, het aantal groepen en de maximale groepsgrootte. Er komen jaarlijks meer aanmeldingen binnen dan beschikbare plaatsen en we kunnen daarom niet alle kinderen plaatsen. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten krijgen voorrang, mits ouders hen hebben aangemeld voor de leeftijd van 3 jaar.

De directeur bepaalt, in overleg met de intern begeleider in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. Dit om evenwichtige groepen op het gebied van ontwikkeling, leeftijd en geslacht te creëren.
 
Door de invoering van Passend onderwijs zijn de wettelijke voorschriften voor de aanmelding en toelating van leerlingen aangepast.  
Bij de toelating wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen zonder en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Voor de leerlingen zonder extra ondersteunings-behoefte verandert er niet veel. Voor deze leerlingen geldt alleen de nieuwe regeling dat alle leerlingen schriftelijk aangemeld moeten worden.
 
De leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn die leerlingen waar zorgplicht voor geldt.
De zorgplicht geldt dus pas vanaf het moment dat is vastgesteld dat het gaat om een leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat het schoolbestuur er voor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft (en die zich bij de school aanmeldt) een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. De zorgplicht geldt voor het schoolbestuur van de school van aanmelding. Dit betekent niet dat de leerling altijd op deze school wordt toegelaten. Het betekent wel dat het bestuur de leerling pas mag weigeren als er een andere school is gevonden die de leerling toelaat.
De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school een passend aanbod heeft en te beslissen over toelaatbaarheid. Als het niet mogelijk is voor de school om binnen 6 weken te besluiten of de leerling wel/niet toegelaten kan worden, dan is er een verlenging van de procedure mogelijk van 4 weken.
 
Voor meer informatie:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Leerlingen die vier jaar worden

Wanneer de leerling een overstap maakt van de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs vindt er een overdrachtsrapportage plaats. De leidsters van de peuterspeelzaal nemen dan contact op met de school. Tijdens deze rapportage wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Als ouder dient u hier toestemming voor te geven.
 
Leerlingen worden normaliter op de dag dat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Een leerling mag vanaf 3 jaar en 10 maanden een paar ochtenden/middagen komen wennen. Elke leerling ontwikkelt zich anders. De ene vierjarige kan meer wendagen aan dan een andere vierjarige. Op basis van de ondersteuningsbehoeften van het kind worden de wendagen vastgesteld. Dit gebeurt  in overleg met de ouders, de leerkracht(en) van de groep en de intern begeleider(s).
 
Na de zomervakantie starten veel kleuters tegelijk: alle kleuters die in juli en augustus vier jaarzijn geworden. Deze kinderen krijgen ongeveer twee weken voor de zomervakantie bericht in welke groep zij geplaatst worden. Zij krijgen geen kennismakingsochtenden omdat die voor de zomervakantie zou moeten plaatsvinden, waardoor de periode tussen 'wendag' en eerste schooldag te lang zou zijn. Bovendien is de samenstelling van de groep na de zomervakantie anders dan ervoor, omdat de oudste kleuters dan naar groep 3 zijn vertrokken.
 
 Op de eerste schooldag van een nieuwe leerling worden de ouders met het kind om 8.35 uur op school verwacht om kennis te maken met de leerkracht.
 
Wanneer uw kind (nog) niet zindelijk is, dan kan hij/zij niet uitgenodigd worden voor de wendagen.


Vanwege het grote aantal aanmeldingen dat wij jaarlijks ontvangen, kunnen wij helaas niet alle kinderen die worden aangemeld plaatsen. We krijgen daar, begrijpelijk, veel vragen over. Middels onderstaande beslisboom willen we makkelijk inzichtelijk maken hoe de aanmeldingsprocedure werkt.