Medezeggenschapsraad

Basisschool Al Qalam heeft zoals iedere school een Medezeggenschapsraad (de MR). Het doel van de MR is om bij te dragen aan goed onderwijs en goed werkgeverschap vanuit het gemeen- schappelijk belang van ouders, kinderen, personeel en directie. De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben. De werkzaamheden en rechten van de MR zijn bepaald in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Medezeggenschapsreglement. Hieruit zijn de belangrijkste punten: - iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen; - alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen; - er is openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

Wat voor zaken worden er besproken in de MR?
De MR mag met de directeur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. De MR heeft niet tot taak de belangen van een individu te behartigen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

· Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.

· Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school.

· Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.

· Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan en de klachtenregeling.

De MR heeft naast rechten ook plichten. Enkele voorbeelden zijn het opstellen en bekendmaken van het jaarverslag van de MR en het bekendmaken van agenda's en notulen van MR-vergaderingen. Verder heeft de MR de plicht van geheimhouding; over alle vertrouwelijk verstrekte gegevens en vertrouwelijke zaken.

In de MR zitten 3 ouders (de oudergeleding) en 3 personeelsleden (de personeelsgeleding). Zij zitten daar in eerste instantie voor een periode van 4 jaar. Na deze 4 jaar zullen zij zich opnieuw verkiesbaar moeten stellen. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Hebt u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten, stuur ons dan even berichtje (via mr@al-qalam.nl).

De medezeggenschapsraad stelt zich aan u voor:

Said Belhassan: Ik ben al geruime tijd voorzitter van de MR en de GMR (MR van beide scholen: Gouda en Alpen a/d Rijn). Ik ben 46 jaar en vader van drie kinderen en woon in Gouda. Ik heb 2 kinderen die op Al Qalam hebben gezeten en heb nog 1 kind dat in groep 3 zit. In mijn werkzame leven ben ik algemeen directeur van de Ahold Delhaize Coffee Company. Dit is een bedrijf dat koffie inkoopt, brand en verpakt voor de supermarkten in heel Europa. Ik ben sinds het begin van de ontwikkeling van Al Qalam betrokken geweest. Ik vind het belangrijk om de belangen van de ouders, kinderen en school goed te vertegenwoordigen in de MR.

Merjem el Kasimi: Ik ben 33 jaar jaar en moeder van twee kinderen. Ik heb pabo gestudeerd aan de Haagse hogeschool en na mijn stages ben ik op al Qalam blijven werken. In het dagelijks leven doe ik vrijwilligerswerk bij de stichting 'T huis van Noord' in Schoonhoven. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid in de wijk. Verder ben ik al een aantal jaar actief in de MR als secretaris. Naast mijn taken als leerkracht en vertrouwenspersoon vind ik het erg belangrijk om mee te denken over de school. Waar staan we nu? Hoe gaan we verder ect. Als MR-lid ben je een belangrijk factor voor zowel de ouders als het personeel. Dat maakt deze taken heel waardevol.

Aziza Azaaj: Ik zit als een van de ouders in de MR. Ik ben moeder van 3 kinderen. Alle drie de kinderen zitten op Al Qalam. Als ouders vinden we het allemaal belangrijk dat onze kinderen op een goede school zitten. Wat houdt dat voor de ouders nu precies in, een goede school voor onze kinderen? Wat kan de school hieraan bijdragen en wat kunnen wij als ouders hier aan bijdragen? Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat het een samenwerking tussen school en de ouders moet zijn. Hopelijk kan (o.a) ik, met jullie input een steentje bijdragen aan deze samenwerking. Ik doe hierbij dan ook een beroep op de ouders: schroom niet om mij aan te spreken!

Ouaifa Bouchama: Ik ben Ouaifa en moeder van twee pubers. Op Al Qalam verzorg ik de godsdienstlessen van de groepen 1 t/m 4, 7 en 8. Ik ben actief in de KIVA-commissie en vertrouwenspersoon voor het personeel, de kinderen en de ouders. Mijn deelname aan de MR is om de stem van het personeel te vertegenwoordigen. We praten met elkaar over de beslissingen die de school neemt en nemen hier ook een beslissende rol in. Wil je meer informatie, dan kun je mij altijd aanspreken!

Faouzia El Hachmi Stitou: Ik ben 39 jaar oud en moeder van 2 kinderen. Ik ben vanaf de start van de school werkzaam op Al Qalam. Ik heb tot 2 jaar geleden voor de groep gestaan. Nu doe ik intern begeleiding van groep 3 t/m 5. Ik zit in de MR als penningmeester omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op school. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directeur, leerkrachten en ouders samen om ervoor te zorgen dat de organisatie op school goed geregeld is, zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Daar wil ik graag op deze manier mijn steentje aan bijdragen