Ouderbijdrage

Aan het begin en/of halverwege het jaar krijgen alle ouders een brief van de oudervereniging waarin verzocht wordt om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedraagt € 12,50 per kind, ongeacht wanneer het kind instroomt. Ouders kunnen deze vrijwillige bijdrage in een termijn of in delen betalen.

Dit is de enige financiële bijdrage die gevraagd wordt aan ouders. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de oudervereniging financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals bij feesten, excursies en sportactiviteiten.

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt de oudervereniging twee keer per jaar een aantal persoonsgegevens (NAW-gegevens, geboortedatum en inschrijfdatum) van uw kind. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van een brief waarin u wordt verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.